How To Order

Eagle Kite/Bird Kite/Animal Kite

EG0022 EG0022
Owl Kite
Price  :RM23.00
EG0021 EG0021
Parrot Kite
Price  :RM20.00
EG0020 EG0020
Bat Kite
Price  :RM20.00
EG0019 EG0019
1.45m Eagle Kite
Price  :RM20.00
EG0017 EG0017
2m Eagle Kite
Price  :RM38.90
EG0012 EG0012
1.3m Eagle Kite
Price  :RM18.90
EG0010 EG0010
1.5m Brown Eagle
Price  :RM25.90
EG0009 EG0009
NEW
2.4m Gold Eagle

Price  :RM53.90 
EG0008 EG0008
NEW
1.8M Gold Eagle

Price  :RM35.90
EG0007 EG0007
Eagle  Kite 
Price :RM38.90

EG0006 EG0006
1.8m Eagle Kite
Price :RM35.90

EG0005 EG0005
2.4m Eagle
Price  :RM53.90
EG0002 EG0002
Seagull Kite
Price :RM35.90

EG0001 EG0001
Black  Eagle Kite
Price :RM32.90